Församlingens identitet

Vi bekänner Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Församlingens tro bygger inte på en organisation eller en lära utan är en relation till Jesus Kristus. Ordet kyrka betyder “tillhör Herren”. Östermalmskyrkans församling har bildats genom samgående av Baptistförsamlingen och Pingstförsamlingen i Kristianstad.

 

Personlig frihet

Varje människa är älskad av Gud och kallad till gemenskap med Honom.
Varje människa måste själv ta ställning till sin relation till Gud. Religions- och trosfrihet är en naturlig konsekvens av det ansvar som Gud gett var och en av oss. Vi vill respektera varje människas personliga övertygelse. Vi uppmuntrar varje människa att med Bibeln som grund söka sin livsväg.
Varje människa inbjuds att låta sig döpas till Kristus. Detta är en medveten handling av överlåtelse, då man får bejaka Guds erbjudande om förlåtelse och nytt liv tack vare Jesus Kristus. Varje människa som lever i gemenskap med Jesus Kristus är delaktig av Hans gudomliga liv, den Heliga Anden. Detta liv kan komma till uttryck på många olika sätt. Entusiasm och hänförelse är lika naturligt som en stillsam och meditativ tillbedjan.

Församlingens frihet och ansvar

Den lokala kristna församlingen är fri såväl i förhållande till staten som kyrkliga samfund och organisationer. Församlingen är direkt ansvarig inför sin Herre Jesus Kristus. Den lokala församlingen är samtidigt del av ett större sammanhang. Östermalmskyrkans församling tillhör Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen. Det ger oss möjlighet att tillsammans med många andra församlingar nå ut med Evangelium både i Sverige och andra länder. Det är en stor förmån att också få ingå i den världsvida kristna familjen.

Östermalmskyrkans församling är en gren av Guds församling i Kristianstad. Tillsammans med alla andra som bekänner Jesus som Herre vill vi gestalta Gudsriket här och nu. Olikheter är inget hinder utan en rikedom som gör att vi kan komplettera varandra. Den ekumeniska gemenskapen är därför värdefull.
Församlingens liv

I söndagens gudstjänst ges undervisning, tillfälle för bön och lovsång och en stimulerande gemenskap. Till Herrens måltid, Nattvarden, inbjuds var och en att delta som på det sättet vill bekänna Jesus Kristus, Hans död och uppståndelse. Vi använder alltid alkoholfritt nattvardsvin. Glutenfritt nattvardsbröd finns för den som behöver det.
I gudstjänsten skall alla ha möjlighet att bidra på något sätt. Vi får både ge ut och ta emot. Gud har utrustat oss med olika gåvor som vi får bruka till Hans ära. Det viktiga är inte vem som gör vad, utan att vi växer tillsammans genom Guds kraft.

Församlingen skall vara en mötesplats för troende, tvivlare och andra sökare.. De omständigheter vi möter i livet kan göra att gudstron skiftar i intensitet från tid till tid. Trons motsats är inte tvivlet utan snarare likgiltigheten. Ingen av oss är färdig i sin tro. Den måste ständigt erövras på nytt. Vi är alla på väg.
Det är ändå ute i vardagen som den verkliga gudstjänsten bedrivs. Jesus proklamerade frihet för de fångna, syn för de blinda och glädje för de fattiga, därför att Herrens Ande var över Honom. Bön och arbete måste gå hand i hand. Det är en utmaning till varje kristen bekännare.

Tro Frihet Gemenskap

En treklang som sammanfattar rikedomen i det kristna livet.
Tro – Förtröstan till Någon som är större än jag
Frihet – En fast punkt i tillvaron ger mod att våga leva
Gemenskap – Samhörighet över alla gränser, mot alla odds